visie, missie en doel begeleid wonen Huize Lindeboom - Huize Lindeboom; gezinshuis waar clienten met een licht verstandelijke beperking begeleid kunnen wonen.

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

aanbod > wonen > werkwijze
Onze visie
Dromen, denken, durven, doen en doorzetten..... samen met elkaar!

Dromen hebben we allemaal, maar zou het niet mooi zijn als ze uit zouden komen? Denk goed na over wat je graag wilt. Schrijf samen met ons je plan met doelen om aan je toekomst te werken. Wat wil je bereiken in het leven? Wat wil je later worden? Wat wil je leren? Durf je dromen aan te pakken, je kan het echt wel! Je moet het gewoon doen! Als je eenmaal aan je dromen werkt, blijf dan doorzetten! Je doet het niet alleen, we doen het samen met elkaar. Je zal merken dat je het kan, dat geeft je vertrouwen en energie om ook je volgende droom werkelijkheid te laten worden.

Wonen in Huize Lindeboom betekent dat je woont in een veilige omgeving waar je jezelf kunt zijn, waar je gewaardeerd wordt om wie je bent, waar je mag leren van je fouten en waar het draait om vertrouwen, warmte, veiligheid en respect. Je woont in een dorp, midden in de maatschappij; dicht bij winkels, sportverenigingen en scholen. Je krijgt de warmte en structuur van een gezin en met z'n allen zorgen we ervoor dat jij je thuis voelt bij ons.

Onze missie
Onze missie is om onze cliënten een veilige woonplek aan te bieden, waarin ze kunnen werken aan hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. Zelfvertrouwen en eigenwaarde vormen voor iedere persoon de basis om verder te bouwen.  

Ons doel
Ons doel is om onze cliënten een zo normaal mogelijk leven te geven, waarin ze zoveel als mogelijk participeren in de maatschappij.  

Domeinen voor kwaliteit van bestaan
Lichamelijke gezondheid                    
Ik wil lichamelijk gezond zijn, de zorg die ik krijg helpt mij hierbij”
 
Lichamelijk gezond zijn wil iedereen, ook onze cliënten willen gezond leven en zich gezond voelen. Huize Lindeboom biedt een leefklimaat aan waarbij de gezondheid van de cliënt instant wordt gehouden, verbetert of waarbij verslechtering wordt tegen gegaan.
 
Hygiëne, voeding en een goede balans tussen activiteit en rust zijn belangrijke pijlers om dit leefklimaat tot stand te brengen. Onze cliënten zien niet altijd zelf in waarom dit belangrijk voor hen is. De cliënten leven in het hier en nu en helaas zijn de gevolgen van de verwaarlozing van deze pijlers pas later zichtbaar.
 
Voorkomen is beter dan genezen toch? Dat vinden wij ook. Wij proberen een leefklimaat te creëren waarbij het vanzelfsprekend is dat je voor je eigen gezondheid zorgt. Huize Lindeboom zorgt voor gezond en gevarieerd eten, wij faciliteren ruimtes waar de cliënten kunnen ontspannen en verwerken de persoonlijke verzorgingsmomenten in het dagprogramma. Daarnaast gaan we de dialoog aan met de cliënten en proberen ze in te laten zien waarom deze kernwoorden zo belangrijk zijn voor hen, beter gezegd: wat het ze oplevert.
 
Maar wat als de cliënt deze kansen laat liggen? Van ons, als begeleider, wordt verwacht dat we kunnen 'klein' kijken; waar komt het gedrag vandaan? Waarom wil de cliënt niet douchen? Waarom wil hij geen groenten eten? Goed observeren en de dialoog starten met de cliënt en eventueel de familie, om zo te zorgen dat je achter de ware rede komt. Wanneer deze bekend is, kunnen we samen met de cliënt en eventueel de familie bekijken hoe wij de cliënt weer kunnen motiveren tot het nakomen van deze pijlers. Om tenslotte ons gezamenlijk doel te verwezenlijken; een goede gezondheid voor de cliënt.
 
Psychisch welbevinden
“Ik doe het toch nooit goed, ik wil niet, daar heb ik geen zin in......”
 
Onze samenleving ontwikkelt zich tot een maatschappij waarin uiterlijk en prestaties een steeds grotere rol gaan spelen. Dit begint al op jonge leeftijd waarin het belangrijk is om te presteren op school, om erbij te horen en om aanzien te hebben. Dat wil iedereen toch? Vooral als hij of zij jong is. Als we ouder worden, beseffen de ‘meeste’ mensen dat dit niet het belangrijkste is in het leven. Helaas is het voor sommige mensen dan al te laat en heeft hun jeugd ervoor gezorgd dat ze voor hun hele leven een gevuld rugzakje mee dragen. Ze zijn vroeger gepest, hoorden er niet bij of konden het niet bij benen op school. Helaas zien we dit vaak terug in ons werkveld. Veel cliënten denken inderdaad: “ik doe het toch nooit goed, ik wil niet, daar heb ik geen zin in, ik durf niet…”.
 
De oorzaken kunnen uiteenlopen, maar de gevolgen voor onze cliënten zijn hetzelfde. Het ontbreekt hen aan zelfvertrouwen, eigenwaarden en een positief zelfbeeld, allemaal verloren tijdens hun kinderjaren toen ze nog jong en kwetsbaar waren. Onze doelgroep heeft een verstandelijke beperking en zijn op veel gebieden nog steeds dat angstige jongetje of meisje. Huize Lindeboom creëert een veilig leefklimaat waarin onze cliënten zichzelf mogen zijn, waarin de eigenwaarde en zelfvertrouwen worden vergroot en waarin ze mogen meedenken; de cliënt staat centraal.
 
Huize Lindeboom moet een thuis zijn voor de cliënten. Een thuis waar het niet erg is om fouten te maken, waar je waardering krijgt, waar je een knuffel krijgt als je dit nodig hebt en een compliment als je dit verdient, waar je begrepen wordt en waar je mag meedenken.
 
Wordt het niet tijd dat het licht weer een keer op onze cliënten schijnt? Dat ze kunnen werken aan hun zelfvertrouwen en dat ze hun rugzakje af en toe kunnen afdoen en niet hoeven te denken aan het verleden? En zou het niet mooi zijn als we met zijn allen ervoor kunnen zorgen dat we dit rugzakje kunnen verlichten?
 
Interpersoonlijke relaties
“Ik ben zo blij met mijn bezoekvrijwilliger”
 
Ieder mens heeft relaties; de ene veel en de andere wat minder. Huize Lindeboom heeft als doel de cliënten zoveel als mogelijk zonder begeleiding te laten leven; dat ze zo normaal als mogelijk leven. Een sterk en veilig netwerk is daarom een belangrijke pijler voor onze cliënten. Huize Lindeboom helpt de cliënt bij het vormen van zijn of haar netwerk. Belangrijk is dat de cliënt zelf aangeeft wat hij of zij wil en dat de cliënt zelf het tempo bepaald. Zij zullen namelijk alleen open staan voor nieuwe relaties als de veiligheid daar is en zij zich daar zelfverzekerd genoeg voor voelen.    
 
Communicatie is essentieel voor relaties. Het is belangrijk dat de begeleiding zich aanpast aan de behoeftes en het niveau van de cliënt. Wij praten met korte concrete zinnen en maken gebruik van pictogrammen of andere verbeeldingen als dit nodig is. Daarnaast kan de cliënt de intimiteit bij begeleiding vinden als hij of zij dit nodig heeft. Dit is bijvoorbeeld de spreekwoordelijke schouder om op te huilen of een knuffel van blijdschap.  
 
Huize Lindeboom creëert een leefklimaat waarin de cliënt niet gezien wordt als cliënt met een beperking, maar als een normaal persoon vol mogelijkheden.
 
Deelname aan de samenleving
“Ik woon midden in de maatschappij, ik voel mij betrokken, ik hoor er bij…..”
 
We hebben de naam Huize Lindeboom niet zomaar gekozen. De Lindeboom staat/stond altijd centraal in de samenleving. Vaak midden in een park, met daaronder een lief, romantisch bankje. Huize Lindeboom wil dit ook uitdragen en samen met haar cliënten centraal staan in de samenleving. Daarnaast staat de Lindeboom voor liefde, respect en verbondenheid. Dit zijn niet geheel onbelangrijke pijlers in onze samenleving, toch?
 
Om onze naam kracht bij te zetten bevindt Huize Lindeboom zich ook letterlijk midden in de samenleving. De appartementen bevinden zich midden in het centrum van Julianadorp, dicht bij scholen, sportfaciliteiten, horeca, kerken, openbaar vervoer, winkels en andere faciliteiten die ervoor zorgdragen dat de cliënt zich betrokken kan voelen.
 
Wij leren de cliënten vaardigheden aan om zoveel als mogelijk te kunnen participeren in de samenleving. Naast deze vaardigheden vormen het zelfvertrouwen en de eigenwaarde van de cliënt een belangrijke fundering. Vanuit deze sterke fundering kan verder gebouwd worden. Zonder deze vaardigheden, eigenwaarde en zelfvertrouwen zal de participatie geen kans van slagen hebben.
 
Het is ons doel om de cliënten zo veel als mogelijk te laten participeren in de samenleving. Hiervoor faciliteren wij een aantal zaken voor de cliënten. Denk aan; de locatie, ons netwerk en ons leefklimaat om de eigenwaarde en zelfvertrouwen te vergroten. Net als ieder mens, mogen ook onze cliënten zelf bepalen tot hoever ze uiteindelijk willen particeperen in de samenleving.
 
Naast wonen kunnen cliënten ook werken (dagbesteding) bij Huize Lindeboom. De werkzaamheden zijn gericht op het participeren binnen de samenleving. We plaatsen onze cliënten bij 'echte' bedrijven en zij kunnen van hieruit hun dagbesteding volgen.
 
Persoonlijke ontwikkeling
“Ik heb mijn bosmaaiercertificaat behaald en ben hier super blij mee!”
 
Wij zijn van mening dat de cliënt zelf bepaald hoe hij zich ontwikkelt en hoe snel hij dit doet. Wel is het zo dat Huize Lindeboom een leefklimaat creëert waarin de cliënten, als zij hiervoor open staan, zichzelf goed kunnen ontwikkelen.
 
Dit betekent dat we samen met de cliënt en eventueel familie concrete doelen opstellen. Doelen die haalbaar zijn en zorgen voor een succesmoment. Het kan voorkomen dat een cliënt een doel wil bereiken die van tevoren eigenlijk niet haalbaar is. Door de dialoog aan te gaan, willen we ervoor zorgen dat de cliënt aan alles heeft gedacht. Wanneer hij of zij nog steeds achter zijn doel staat, mag de cliënt deze uitvoeren en ondersteunen wij hem of haar hierbij. Wanneer het doel niet wordt behaald, kan dit worden gezien als leermoment. Bij Huize Lindeboom mogen fouten gemaakt worden en de cliënten worden geprezen voor hun inzet en ideeën, daarom zal Huize Lindeboom altijd fungeren als veilig vangnet voor de cliënten. Wanneer de basis goed en sterk is, kan de cliënt bouwen en zichzelf ontwikkelen. Wanneer dit een keer niet lukt, zal de basis altijd blijven bestaan en kunnen ze daarop terugvallen. De cliënt kan vervolgens met een ander doel verder bouwen.
 
Wij werken vraaggericht en de cliënt staat altijd centraal. We betrekken de cliënten bij bepaalde besluitvoeringen en hechten waarde aan hun ideeën en meningen. Deze ideeën kunnen ze iedere maand delen met ons tijdens een huiskameroverleg. Ook in de dagelijkse ondersteuning gaat het erom wat de cliënt wil en wat de cliënt vraagt (mondeling of via emoties als boosheid en verdriet). Wij willen dat de cliënt zelf nadenkt over eventuele oplossingen, we werken daarom altijd in de dialoog met de cliënt. Op deze manier kan de cliënt nieuwe dingen leren en zijn eigen creativiteit uiten.
 

Materieel welzijn
“Ik voel mij prettig en blij”
 
Huize Lindeboom stelt zich als doel dat cliënten veilig kunnen leven. Hierboven hebben wij het gehad over de veiligheid die wij cliënten geven doormiddel van het creëren van een veilig leefklimaat. Waarin fouten gemaakt kunnen worden en waar de cliënt zich gehoord voelt. Dit leefklimaat kan alleen gecreëerd worden als de faciliteiten dit ook toelaten.
 
Wij zijn van mening dat onze doelgroep zich onvoldoende ontwikkelt op een groep in een residentiële woonvorm. Groepen bestaan al vaak uit meer dan 6 cliënten, met een heel team dat ze begeleidt. Iedere dag weer een ander aanspreekpunt en ze leven op elkaars lip. Dit zorgt ervoor dat er te veel veranderingen zijn op een dag en dat de dag vol zit met prikkels. Dit is geen goede situatie om in te wonen als je een cliënt bent met een stoornis in het autistisch spectrum. Er kan gekeken worden of ze de overstap kunnen maken naar een appartement in de wijk, maar vaak is deze stap te groot, met resultaat dat ze op een leefgroep moeten blijven wonen. Maar is dit wat ze willen? Zou jij dit zelf willen als je volwassen bent?
 
Wij zijn ons ervan bewust dat er ook cliënten zijn die het juist leuk en prettig vinden om op een groep te wonen, maar wij willen een plek geven aan de cliënten die dit niet willen. Voor de cliënten die niet op een leefgroep willen wonen en waarvoor de stap naar een eigen appartement in de samenleving te groot is, biedt Huize Lindeboom een plaats om te wonen.
 
Iedere cliënt die bij ons komt wonen, krijgt een eigen appartement tot zijn beschikking. In dit appartement bevindt zich ook een douche en toilet. Het appartement is voorzien van de benodigde brandveiligheidsvoorzieningen, zoals brand- en co2 melder. Het appartement staat op het achtererf van de hoofdwoning. Omringd door sloten en met maar 1 hoofdingang. Hierdoor kunnen cliënten zelfstandig wonen, maar wel beschermd en veilig. De cliënten zien hun appartement als veilige, rustige thuishaven. Een basis waar ze op terug kunnen vallen als het te druk voor ze wordt, een eigen appartement waar ze trots op zijn en waar ze zich thuis voelen.
 
Cliënten worden begeleid vanuit de hoofdwoning. De cliënten maken deel uit van het gezin. Ze worden niet begeleid door een heel team, maar door 1 of 2 begeleiders. Dit houdt het overzichtelijk voor de cliënt en dit zorgt ervoor dat er veel minder miscommunicatie zal ontstaan.  
 
Krijgen de cliënten in zo’n veilige en beschermde omgeving dan wel genoeg leermomenten? Wij zijn van mening dat de cliënt een veilige basis nodig heeft om zich terug te trekken. Een basis waarin ze zich thuis voelen. Daarbuiten kunnen de cliënten voornamelijk hun leermoment behalen. Huize Lindeboom bevindt zich midden in het dorp en er is daarom genoeg te doen buiten Huize Lindeboom. Ook het openbaarvervoer bevindt zich op loopafstand van onze locatie. De dagbesteding zal plaats vinden buiten het terrein van Huize Lindeboom. Ook hier, tussen de mensen, zullen genoeg leermomenten komen.
 
Zoals eerder vermeld vormen de cliënten samen met de begeleiders een groot gezin. Het is een voordeel dat de cliënten continue dezelfde begeleiders hebben, maar dit kan tegelijkertijd een valkuil zijn. Bepaalde zaken kunnen ze wellicht niet bespreken met de begeleiders, maar wel met andere personen. Daarom vinden wij het belangrijk dat de cliënten ook bezoekvrijwilligers krijgen waarbij ze hun ei kwijt kunnen. Daarnaast wordt Huize Lindeboom ondersteund door een gedragsdeskundige. Hij zorgt ervoor dat het leefklimaat en begeleidingsklimaat goed blijft en dat we onze ogen wijd openhouden voor valkuilen en blinde vlekken.
 
Huize Lindeboom kan de cliënt ondersteunen bij zijn of haar financiën, maar neemt de financiën niet over. Wij beheren ook geen potjes met geld en willen hier ook niet verantwoordelijk voor zijn. Wij adviseren de cliënt om zijn of haar geld te laten beheren door een bewindvoerder of een familielid.
 
Ons doel is de cliënten vaardigheden aan te leren waardoor zij kunnen slagen in de maatschappij. Dat ze een dagbesteding kunnen volgen of misschien wel een betaalde baan kunnen krijgen.
 
Zelfbepaling
“Ik krijg de ruimte om zelf keuzes te maken”
 
Ieder mens heeft het recht om zijn of haar eigen keuzes te maken en zo hebben onze cliënten dat recht ook. Cliënten bepalen zelf hoe hun leven er uitziet. Wij als begeleiding zijn verantwoordelijk dat het leven dat ze leiden wel binnen de grenzen van de maatschappelijke aanvaardbaarheid blijft. Zo vinden wij het bijvoorbeeld belangrijk dat onze cliënten een dagbesteding volgen of werken.
 
Zoals ook bij de andere domeinen al naar voren kwam, vinden wij het belangrijk dat de cliënten van Huize Lindeboom hun eigen leven leiden. Het liefst met zo min mogelijk begeleiding, waarin ze zelf nadenken en keuzes maken en waar het leefklimaat veilig genoeg is om fouten te maken. Begeleiding start de dialoog als een cliënt een bepaald pad in wil slaan. We bespreken wat alle mogelijkheden zijn en wat de consequenties zijn van de keuzes. De cliënt bepaald uiteindelijk zelf welke afslag hij of zij neemt en wij als begeleiding ondersteunen hen in hun proces.
 
Belangen
“Mijn eigen mening word gewaardeerd"
 
Cliënten hebben een eigen mening, net als ieder ander mens. Bij Huize Lindeboom waarderen wij deze mening. We vinden het goed als de cliënten voor zichzelf opkomen. Dit kunnen ze middels hun stemrecht, maar ook kleinschalig binnen Huize Lindeboom.
 
De cliënt staat centraal en wij werken voor de cliënt en niet andersom. Dit betekent dat de cliënt zijn of haar pad bepaald en niet begeleiding. Dit betekent ook dat de cliënten bepalen hoe ze bejegend willen worden en hoe ze begeleid willen worden. Wij staan open voor feedback. Het is aan Huize Lindeboom om een veilig leefklimaat te creëren, zodat de cliënten naar voren durven te stappen als ze vinden dat iets beter kan. Onze begeleidingsstijl is om samen te werken met de cliënten, hun meningen zijn daarom erg belangrijk. Daarnaast houden we iedere maand een huiskameroverleg. De cliënten kunnen dan hun mening geven over bepaalde zaken, maar kunnen ook meedenken over veranderingen/verbeteringen binnen Huize Lindeboom. Dit kan over de sfeer binnen het gezin gaan, maar ook over spullen die we willen aanschaffen. Als een cliënt met een idee komt om bijvoorbeeld een bootje aan te schaffen, dan kunnen we kijken of dit idee breed gedragen wordt. Als dit zo is, kunnen we kijken hoe wij dit haalbaar kunnen maken.
 
Ieder jaar kunnen cliënten een enquête invullen. Naast de cliënten krijgt ook het netwerk van de cliënt een enquête. Middels deze enquête proberen we in kaart te brengen wat wij goed doen en wat er beter kan. Op deze manier blijven wij, net als de cliënt, ons zelf ontwikkelen.
 
Zorgafspraken en ondersteuningsplan
“Ik bepaal mijn eigen doelen"
 
Huize Lindeboom is geen AWBZ-instelling, maar wij streven er wel naar om een kwaliteit neer te zetten die bij een AWBZ-instelling hoort. Dit betekent dat ook wij een goed ondersteuningsplan zullen bijhouden. Het ondersteuningsplan bevat een goed beeld van de cliënt en van zijn of haar doelen. Het ondersteuningsplan wordt opgesteld in samenspraak met de cliënt, begeleider en eventueel met zijn wettelijk vertegenwoordiger. De doelen worden smart geformuleerd en moeten haalbaar zijn. Onze gedragsdeskundige zal erop toezien dat het plan kwalitatief goed en haalbaar is.
 
Wanneer de cliënt in zorg komt, zal er binnen 6 weken een ondersteuningsplan zijn. Dit zorgplan wordt ieder jaar geëvalueerd en aangepast. Voor deze evaluatie worden alle betrokken partijen uitgenodigd. De doelen die in het ondersteuningsplan zijn verwerkt zullen ieder kwartaal worden geëvalueerd. Er wordt gekeken of de doelen zijn behaald of niet en of ze eventueel aangepast moeten worden. De kwartaalevaluaties zullen worden gehouden met de cliënt. Er zal een kwartaalevaluatie verslag worden opgesteld en deze wordt aan zijn of haar dossier toegevoegd.
 
Naast het ondersteuningsplan houdt Huize Lindeboom ook een rapportage bij. De rapportage is inzichtelijk voor de gedragsdeskundige en de cliënt. Daarnaast mag de cliënt bepalen welke personen het nog meer mogen inzien, dit kan bijvoorbeeld de wettelijk vertegenwoordiger zijn of ouders. Deze personen krijgen eigen inloggegevens en kunnen dan thuis de rapportages inzien. Het is ook mogelijk dat zij reacties plaatsen onder de rapportages.
 
Huize Lindeboom heeft als doel om transparant te werken. Daarnaast vinden wij het ontzettend belangrijk dat het netwerk betrokken is bij de ontwikkeling van de cliënt. Deze zienswijze proberen wij over te brengen op de cliënten, zodat ook zij dit inzien en gebruik maken van de kracht van een goed netwerk.
 
Clientveiligheid: fysieke veiligheid, sociale en emotionele veiligheid
“Ik voel mij veilig en op mijn gemak”
 
Cliënten, begeleiders, vrijwilligers en andere personen die verbonden zijn aan Huize Lindeboom moeten zich veilig voelen. Daarom streven we ernaar om een leefklimaat neer te zetten waarin iedereen zich veilig en vertrouwd voelt. Dat kan alleen als Huize Lindeboom voldoet aan bepaalde veiligheidsaspecten en maatregelen, daarnaast respecteren wij elkaars privacy en gaan we respectvol met elkaar om.
 
Huize Lindeboom werkt aan de hand van bepaalde protocollen. Zo beschikken wij bijvoorbeeld over een ontruimingsplan voor het geval dat zich er een calamiteit voordient en beschikken wij over een medicatieprotocol. Vrijwilligers zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag en is Arjan in het bezit van de juiste papieren. Daarnaast leggen we risicovolle afspraken vast en houden we een dossier bij van fouten en (bijna) ongelukken ten einde ervan te leren en zo onze kwaliteit van zorg te blijven ontwikkelen.
 
We willen dat alle betrokken personen zich veilig en op hun gemak voelen. Het is daarom belangrijk dat we respectvol met elkaar omgaan, elkaars privacy respecteren en dat de begeleiders werken volgens de wet privacy cliëntgegevens. De cliënten hebben allemaal hun eigen voordeur. Voordat iemand naar binnen gaat, dient de cliënt toestemming te hebben gegeven. Begeleiding kan in bepaalde situaties zonder toestemming het appartement betreden. Dit zijn situaties bedoeld voor begeleidingsdoeleinde, bijvoorbeeld als de cliënt gewekt moet worden door begeleiding.  
 
Huize Lindeboom zorgt ervoor dat het bovenstaande goed beschreven staat in het beleid, wij passen dit beleid toe en passen dit zo nodig aan.
 

Kwaliteit van medewerken en organisatie
“Ik krijg begeleiding van mensen die mij begrijpen”
 
Bij Huize Lindeboom is personeel in staat de gevraagde ondersteuning te bieden aan cliënten en voldoen zij aan de eisen die aan het werk in de gehandicaptenzorg worden gesteld. Personeel is in staat en waar nodig bevoegd om de in het ondersteuningsplan afgesproken activiteiten adequaat uit te voeren.
 
Personeel beschikt over de juiste diploma’s of volgt een gerelateerde opleiding. Daarnaast krijgen zij de juiste scholing om hun kennis op peil te houden.
 
Huize Lindeboom schept hiertoe de voorwaarden zodat de signalen en de behoeften van individuele cliënten tijdig en juist worden geïnterpreteerd en dat hier op een professionele wijze mee wordt omgegaan. Onze vrijwilligers werken onder supervisie van Arjan met de cliënten, zij houden toezicht wanneer Arjan weg is, ondernemen leuke activiteiten met de cliënten of onderhouden bijvoorbeeld het terrein.
 
Huize Lindeboom heeft een gedragsdeskundige in dienst die zorgt dat de kwaliteit van het zorgklimaat op orde is en blijft. Daarnaast helpt hij personeel bij moeilijke vraagstukken.
 
Samenhang in zorg en ondersteuning
“Ik vind het fijn dat ik maar één aanspreekpunt heb”.
 
Samenhang in zorg en ondersteuning is een belangrijk aspect binnen de hulpverlening. Zonder goede communicatie en afstemming tussen de verschillende disciplines zal er veel onduidelijkheden ontstaan. Dit proces zal ervoor zorgen dat de kwaliteit van begeleiden goed is of te wensen overlaat.
 
Huize Lindeboom streeft ernaar om de lijnen zo kort mogelijk te houden en dat de cliënt goed op de hoogte is van hoe deze korte lijnen binnen zijn of haar netwerk lopen ten einde duidelijkheid te scheppen voor de cliënt.
 
Het netwerk van de cliënt dient concreet en overzichtelijk te zijn. Daarom heeft Huize Lindeboom de overbodige schakels eruit gehaald en werkt het met een klein en daadkrachtig team. Bij Huize Lindeboom maken de cliënten deel uit van het gezin van familie De Graaf. Arjan de Graaf zal het persoonlijk aanspreekpunt zijn voor alle cliënten en hun netwerk. Hij is ook verantwoordelijk voor de verslagen en doelen. Arjan wordt ondersteund door een gedragsdeskundige. Hij zorgt ervoor dat de verslagen en de daar bijbehorende doelen goed zijn en helpt begeleiding bij moeilijke vraagstukken.
 
Huize Lindeboom vindt dat iedere cliënt het recht heeft op voldoende begeleiding en dat de cliënten ook voldoende aandacht krijgen van de begeleiding. Daarom werken wij ook met kleine groepen cliënten, waardoor wij veel 1 op 1 met de cliënten kunnen werken.
 
Omdat wij werken met een kleine groep begeleiders en cliënten is het voor iedereen overzichtelijk en is de communicatie onderling een stuk gemakkelijker. Hierdoor zullen er minder misverstanden ontstaan en zullen beslissingen sneller gemaakt kunnen worden.

Parkstraat 20B 1787 AC, Julianadorp │www.huizelindeboom.nl contact@huizelindeboom.nl│ mob. 0630275040
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu